Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie zobowiązuje  się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Dźwirzynie.Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Sportu , Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-12-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • inki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących wpisów name dla elementu input button (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących wpisów title w części linków (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakującego opisu tagu czy nawiasu w kodzie (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:Grzegorz Czachorowski.
 • E-mail: gostir@dzwirzyno.pl
 • Telefon: 94 35260 08

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów, oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kołobrzeg
Adres: GMINA KOŁOBRZEG
ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
E-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
Telefon: 94 3530420

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby GOSTiR ul. Wyzwolenia 28, 78 – 131 Dźwirzyno

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wyzwolenia .

Biura jednostki znajdują się na parterze oraz  na I piętrze obiektu.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych gdyż pierwotnie ( przed ulokowaniem w nim jednostki ) nie był związany z użytecznością publiczną.

Barierami architektonicznymi są :

 • brak windy,
 • strome schody w tym:
  2 stopnie przy wejściu do budynku,
  16 stopni z poziomu parter na poziom I piętra,
 • wąskie korytarze,
 • wąskie drzwi,
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • brak pochylni , platform,
 •   brak informacji głosowych,
 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • brak wyznaczonego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej,

Osoby, dla których pokonywanie schodów nie jest możliwe mogą skontaktować się  z pracownikiem jednostki pod nr telefonu : 94 35260 08  w celu załatwienia sprawy .

Na parterze budynku, na wysokości chodnika, przy wejściu do obiektu usytuowany jest punkt kancelaryjny, którego pracownik może w każdej chwili zareagować – podejść do osoby, która  nie może  ze względu na bariery architektoniczne załatwić sprawy .

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Hala sportowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, ul. Sportowa 29, 78 – 131 Dźwirzyno

W budynku realizowane są niektóre zadania administracyjne jednostki :

 1. załatwiane spraw, obsługa interesantów,
 2. przyjmowanie skarg i wniosków,
 3. przyjmowanie podań.

 Sprawy załatwiane mogą być w pomieszczeniach administracyjnych, ale również w holu głównym obiektu – b. dużo miejsca, stoliki , krzesła…

W hali sportowej ,na co dzień przyjmuje interesantów Dyrektor Jednostki.

Charakterystyka budynku:

Obiekt zbudowany został z pewnymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie wejścia  do hali ( 3 ) są  szerokie, z możliwością otworzenia drugiego skrzydła, usytuowane na parterze, bez przeszkód architektonicznych typu progi, schody.

Wszystkie ciągi komunikacyjne wokół budynku i do niego prowadzące  są szerokie  i utwardzone.

Przed budynkiem administrator wyznaczył 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje  możliwość bezpośredniego podjechania samochodem pod drzwi główne do  hali.  

Wszystkie drzwi do pomieszczeń ( szatnie, sala sportowa, siłownie, toalety, pomieszczenia administracyjne  ) są szerokie( 90 cm ), umożliwiające niepełnosprawnym swobodne korzystanie z obiektu, w tym wjechanie czy podjechanie wózkiem. Wszystkie korytarze są bardzo szerokie ( powyżej 2 m ).

W budynku ( na parterze ) znajduje się jedna toaleta w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych wraz z możliwością skorzystania z natrysku.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Występującymi barierami są:

 • brak windy na widownię hali tj. na piętro obiektu( osoba niepełnosprawna rozgrywki może oglądać tylko z poziomu parteru ) ,
 •  brak udogodnień typu informacja głosowa, oznaczenia w alfabecie Braille’a. 

Camping 88 -BIAŁA MEWA ul. Wyzwolenia 48, 78-131 Dźwirzyno

Budynek główny Campingu  jest okresową  siedzibą Kierownika Obiektów Turystycznych i Wodnych .

W budynku tym, realizowane są niektóre zadania administracyjne jednostki.

Obiekt jest jednokondygnacyjny, posiada szerokie drzwi , bez podestów. Załatwianie wszelkich spraw ma miejsce bezpośrednio po wejściu do budynku – pomieszczenia administracyjne znajdują się  w bezpośrednim położeniu przy drzwiach wejściowych, bez utrudnień komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Administrator wyznaczył jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych przy recepcji.

Ciągi komunikacyjne na terenie Campingu, w tym bezpośrednio przy budynku głównym są  utwardzone, o szerokości 180 cm.

Dostęp do wszystkich urządzeń jest ogólnodostępny dla osób niepełnosprawnych

Na obiekcie znajdują się 4 odrębne pomieszczenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażone w : umywalkę, WC, natrysk oraz dodatkowe uchwyty ścienne ułatwiające korzystanie z w.h.s.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Barierą jest :

 1.  brak informacji głosowych,
 2. brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie  ul. Jachtowa 38, 78 – 131 Dźwirzyno

W budynku Centrum realizowane są niektóre zadania administracyjne jednostki. Okresowo  swoje obowiązki pełni w nim Kierownik Obiektów Turystycznych i Wodnych  GOSTiR Dźwirzyno

Charakterystyka budynku:

Obiekt jest dwukondygnacyjny. W części zachodniej- jednokondygnacyjny. Budynek wyposażony w windę, instalacje sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych.

W obiekcie  na parterze znajduje się szatnia dla osób niepełnosprawnych, umywalka, natrysk i toaleta. Łazienka wyposażona w specjalne uchwyty.

Drzwi do pomieszczeń w budynku mają szerokość 90 cm.

Drzwi wejściowe oraz na taras z możliwością otwarcia drugiego skrzydła.

Wszystkie pomieszczenia budynku są  szerokie. Na parterze oraz piętrze znajduje się szerokie  pomieszczenie socjalne (kuchnia). Wewnątrz, wszelkie sprzęty zamontowane zostały z dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia administracyjne i sala konferencyjna znajdują się na piętrze budynku - bezpośrednio przy windzie .

Na przyległym do obiektu  parkingu wyznaczone zostało jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Cały teren wokół ( nawierzchnia ) została utwardzona. Na wszelkie „wzniesienia” zaprojektowano i przygotowano podjazdy.

Na przystani przyległej do budynku zamontowano zjazd z barierkami dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Barierą  jest brak udogodnień typu informacja głosowa, oznaczenia w alfabecie Braille’a. 

Przystań Jachtowa ul. Jachtowa  38-40 , 78-131 Dźwirzyno

W budynku głównym Przystani realizowane są niektóre zadania administracyjne jednostki. Swoje obowiązki pełni w nim Zastępca Dyrektora GOSTiR Dźwirzyno.

Zewnętrzne ciągi komunikacyjne zostały utwardzone, a ich szerokość wynosi minimum 180 cm.

Charakterystyka budynku:

Obiekt zbudowany został na znacznym podwyższeniu. Do pomieszczeń administracyjnych prowadzą schody-  9 stopni  . Barierami architektonicznymi są również

 1. brak windy,
 2. wąskie korytarze,
 3. wąskie drzwi,
 4. brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 5. brak pochylni , platform,
 6. brak informacji głosowych,
 7. brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 8. brak wyznaczonego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej,

Osoby, dla których pokonywanie schodów nie jest możliwe mogą skontaktować się z pracownikiem jednostki pod nr telefonu : 94 35260 08  w celu załatwienia sprawy.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.